Vishal Kumar
Vishal Kumar

Cultural Data Scientist & co-Founder at Photogram AI